بزرگنمایی

نقشه دارالخلافه تهران

از کتاب نگاهی به تهران از آغاز تاکنون (گیتاشناسی)

 

تصویر پیش بدرقه (اولین تصویر کتاب): نگاهی به تهران از آغاز تاکنون

منبع: مؤسسه گیتاشناسی

نقشه دارالخلافه تهران که توسط الیانیکولایویچ برزین* جهانگرد و شرق شناس روسی که در سال ١٢٥٨ هـ.ق / ١٨٤٢ م از تهران دیدن کرده بود، در سال ١٢٦٩ هـ.ق / ١٨٥٢ م در مسکو به چاپ رسیده است.

 

* Iliya Nikolayevitch Berezin مسعود نوربخش، تهران به روایت تاریخ، جلد یک ١٣٨١ خ

 

 

بازگشت